Millora de la qualitat de l'aigua i el retorn de la vida piscícola gràcies a l'ampliament de la depuradora de Figueres

Notícia via govern.cat

  • Les millores, que es van dur a terme a finals de 2018, van consistir, principalment, en la construcció d’un nou reactor i un decantador secundari per garantir la reducció de nitrogen

 

  • Gairebé tres anys després d’aquestes millores, que van suposar una inversió de 5 milions d’euros a càrrec de l’ACA, s’ha constatat la millora qualitativa de la riera de Figueres i també del tram final de la Muga, amb reduccions de fins gairebé el 90% en les concentracions d’amoni

 

  • A la riera de Figueres, on la vida piscícola era inexistent, s’ha detectat el retorn de diverses espècies autòctones de peixos com bagres i barb roig
Vista aèria de la depuradora de Figueres.
Es van invertir 5 MEUR per ampliar la capacitat i millorar el tractament.

A finals de 2018 van concloure les obres d’ampliació de la depuradora de Figueres, a l’Alt Empordà. Amb una inversió de 5 milions d’euros, els treballs es van concentrar, principalment, en la construcció d’un nou reactor i d’un decantador secundari per a garantir la reducció de nitrogen. Cal tenir en compte que la planta, fins aquell moment, tenia una capacitat de tractament insuficient per a l’adequat tractament de les aigües residuals. Això provocava que la riera de Figueres presentés un estat ecològic deficient, amb nivells d’amoni, fosfats i matèria orgànica (TOC) per damunt dels llindars de qualitat establerts al medi i amb valors deficients dels indicadors biològics.

Dos anys i mig després de la posada en servei de les obres d’ampliació, executades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en coordinació amb l’Ajuntament de Figueres (ens gestor del sanejament), l’Agència ha constatat una considerable millora qualitativa de l’aigua de la riera de Figueres i del riu la Muga, a partir de dos punts de mostreig. L’evolució dels paràmetres que fan més evident la millora són l’amoni i la matèria orgànica (TOC) i, en menor intensitat, els fosfats.

Reducció del 90% d’amoni

Abans de l’ampliació de la depuradora, es detectaven concentracions d’amoni a la riera de Figueres de fins a 50 mg/l. Arran de les millores a la planta s’han observat reduccions properes al 90%, amb concentracions inferiors a 0,6 mg/l, límit establert de qualitat al medi. Les concentracions de matèria orgànica (TOC) han seguit una evolució a la baixa similar i, pel que fa als fosfats, les concentracions també s’han reduït encara que no de forma tant notable.

Aparició de la vida píscicola

La millora de la qualitat fisicoquímica de l’aigua ha comportat el retorn de vida piscícola a la riera de Figueres, que abans de l’ampliació de la depuradora era inexistent degut a l’excés de nutrients i especialment amoni, i l’absència d’oxigen.

Els darrers controls duts a terme durant el 2020 van detectar la presència d’espècies autòctones com bagres i barb roig, i també algunes espècies exòtiques ja presents a la conca del riu la Muga com l’alburn, madrilleta vera i gobis. També el control d’altres índex biològics han evidenciat una notable millora.

Actualment hi ha 532 depuradores en servei a Catalunya que sanegen les aigües residuals generades pel 97,1% de la població. El seu funcionament és cabdal per a la millora dels ecosistemes aquàtics. El model de sanejament de Catalunya és descentralitzat i la participació dels ens gestors locals és clau per assolir els objectius de gestió i d’execució de la planificació.