Actualitat

Catalunya compleix l'any 2020 els objectius europeus d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle

 

 Noticia via govern.cat

  • Tot i que la pandèmia va fer caure dràsticament les emissions, la tendència dels darrers anys apunta que s’hauria arribat igualment a l’objectiu, tot i que de forma més ajustada
  • Una primera estimació del Departament d’Acció Climàtica apunta a una reducció de les emissions de més del 12% respecte del 2019, d’un 33% per sota dels valors del 2005 i, per primera vegada, inferiors als nivells del 1990
   
  L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha realitzat un avanç de l’estimació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de Catalunya per a l’any 2020, en base a l’anàlisi dels principals indicadors d’activitat i socioeconòmics, i aplicant, de forma simplificada, les metodologies utilitzades pel Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (GIECC, IPCC per les seves sigles en anglès) en l’elaboració dels inventaris nacionals en l’esfera internacional. Segons aquests càlculs, les emissions de GEH totals a Catalunya per a l’any 2020 s’estimen en 38,5 milions de tones de CO2 equivalent (MtCOeq), xifra que suposa una reducció global del 12,4% respecte de les emissions de l’any 2019. D’aquesta manera, les emissions estimades per a l’any 2020 se situen un 33% per sota dels valor de l’any 2005 (l’any amb més emissions del període 1990-2019) i, per primera vegada en tota la sèrie inventariada, per sota dels nivells de 1990. En concret, serien de l’ordre d’1% inferiors a les del 1990.

  Menys producció i consum de combustibles fòssils

  D’aquesta manera, l’any passat s’haurien deixat d’emetre 5,5 MtCO2 eq respecte l’any 2019, la variació anual més gran que es produeix en tota la sèrie inventariada, que comença l’any 1990. Aquesta caiguda dràstica de les emissions totals de GEH està intrínsecament lligada a les limitacions de l’activitat i de la mobilitat a causa de la pandèmia per la COVID-19, que han comportat una desacceleració important de l’activitat econòmica i del transport, i que es tradueix en una reducció del consum de combustibles fòssils i de la producció en general. Una segona causa es troba en l’increment de la generació d’electricitat amb fonts d’origen renovable en el conjunt de la xarxa de distribució elèctrica.

  Tot això es reflecteix en un descens de les emissions de GEH associades al conjunt del transport del 15%, un descens global de les emissions de la indústria del 8%, i de les derivades de la generació elèctrica del 31%.

  Les emissions de l’aviació, a la meitat

  De les 38,5 MtCO2 eq totals estimades a Catalunya per a l’any 2020, 13,1 MtCO2 eq les van emetre les instal·lacions sotmeses al règim de comerç de drets d’emissió (aquestes ja amb  xifres calculades, verificades i reportades el 2020 per les 122 instal·lacions afectades), 0,2 milions s’estima que s’han emès per l’aviació nacional i, la resta, 25,2 MtCO2 eq, en els sectors difusos (no sotmesos a la Directiva del comerç de drets d’emissió, com el transport, els residus, l’agricultura, les instal·lacions de combustió amb una potència inferior als 20 MW i altres fonts).

  Les emissions de les instal·lacions sotmeses a la Directiva durant l’any 2020 s’han reduït un 13,5% respecte a les de l’any 2019. Es calcula que les de l’aviació nacional han minvat un 48,3% respecte a l’any anterior i, finalment, les emissions en els sectors difusos s’han reduït un 11,2%.

  El 20/20/20

  El 2020 és un any emblemàtic pel fet que la Unió Europea va establir uns objectius energètics i climàtics, coneguts com a 20/20/20, en el Paquet Clima i Energia. Es tractava de reduir les emissions globals de GEH un 20% respecte del 1990, augmentar la proporció de l’ús de renovables un 20% i millorar l’eficiència energètica en el mateix percentatge. Les estimacions ara obtingudes indiquen que Catalunya ha complert els objectius de reducció d’emissions, que han estat un 1% inferiors a les de 1990. D’acord amb els criteris de repartiment d’esforços que la UE aplica als estats membres, l’OCCC estima  que la contribució de Catalunya a l’objectiu europeu seria no superar en més d’un 4% les emissions corresponents al 1990 (38,9 MtCO2 eq), 5 punts per sobre dels nivells realment assolits (38,5 Mt CO2 eq).

  Les emissions de GEH totals inclouen tant les dels sectors difusos com les de les indústries regulades pel règim de comerç de CO2, amb menys marge de reducció. Segons l’OCCC, l’objectiu de reducció de les emissions difuses per a l’any 2020 era del 13% respecte a l’any 2005 (que és l’any base que es pren com a referència per a aquests sectors). Les estimacions que s’han fet ara situen aquesta reducció en un 30% respecte de l’any base, sobradament per sota de l’objectiu.

  La tendència des de 1990

  Si bé és cert que la pandèmia va fer reduir les emissions dràsticament l’any passat, les dades verificades del darrer Informe de progrés 1990-2019, que acaba de publicar l’OCCC, l’inventari oficial del compliment dels objectius de reducció de GEH a Catalunya fins l’any 2019, indiquen que, entre els anys 2017, 2018 i 2019, el país es va situar de forma estable en unes emissions totals al voltant dels 44 MtCO2 eq. És per això que, en una evolució considerada “normal” per al 2020, sense els efectes derivats de la crisi de la COVID19, ens hauríem situat en un valor semblant, complint l’objectiu mínim per al 2020 de no incrementar les emissions en més del 4% respecte 1990.

  Des d’aquell any, les emissions totals de GEH han seguit una evolució creixent fins al 2005, any que va marcar un pic històric d’emissions amb 57,50 MtCOeq, mantenint-se fins a l’any 2007, quan la tendència es va invertir i les emissions anuals van anar disminuint fins al 2013. A partir d’aquell any, van tornar a augmentar fins al 2017. El 2018 i 2019 es van mantenir relativament estables.


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

Bienvenida/o a la información básica sobre las cookies de la página web responsabilidad de la entidad: FEDERACIÓ D'EMPRESARIS PRODUCTORS DE VENDA DE PROXIMITAT DE CATALUNYA
Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en tu ordenador, “smartphone” o tableta cada vez que visitas nuestra página web. Algunas cookies son nuestras y otras pertenecen a empresas externas que prestan servicios para nuestra página web.
Las cookies pueden ser de varios tipos: las cookies técnicas son necesarias para que nuestra página web pueda funcionar, no necesitan de tu autorización y son las únicas que tenemos activadas por defecto. El resto de cookies sirven para mejorar nuestra página, para personalizarla en base a tus preferencias, o para poder mostrarte publicidad ajustada a tus búsquedas, gustos e intereses personales. Puedes aceptar todas estas cookies pulsando el botón ACEPTAR o configurarlas o rechazar su uso clicando en el apartado CONFIGURACIÓN DE COOKIES.
Si quieres más información, consulta la POLÍTICA DE COOKIES de nuestra página web.